CENNIK

Wysokość wynagrodzenia i sposób rozliczeń uzgadniamy na początku współpracy, uwzględniając stopień skomplikowania sprawy, jej czasochłonność oraz wartości przedmiotu sporu. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, stosując zasadę minimalizacji kosztów Klienta.

Koszt porady prawnej ustalany jest w zależności od stopnia skomplikowania sprawy – bezpłatną wycenę można uzyskać po udzieleniu informacji o sprawie. Jeżeli Klient zdecyduje się powierzyć naszej Kancelarii dalsze prowadzenie sprawy na drodze sądowej, koszt porady zostaje zaliczony na poczet wynagrodzenia za dalszą obsługę prawną.

Koszt sporządzenia umowy zależy od stopnia jej skomplikowania, stopnia szczegółowości dokumentu oraz terminu wykonania prac. W przypadku sporządzenia umowy wynagrodzenie wynosi od 350 zł netto (+23% VAT).

Koszt sporządzenia pisma procesowego, np. pozwu, zażalenia, wniosku zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu, w którym pismo musi zostać przygotowane. Informację o stawce wynagrodzenia można uzyskać drogą telefoniczną lub po przesłaniu zapytania e-mailem.

W typowych sprawach o zapłatę minimalne wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w pierwszej instancji ustalane jest na poziomie nie niższym niż w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości i uzależnione jest od wartości przedmiotu sporu:

 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2000 000 zł – 10 800 zł;
 • powyżej 2000 000 zł do 5000 000 zł- 15 000 zł;
 • powyżej 5000 000 zł -25 000 zł.

Do cen w sprawach o zapłatę należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Jeśli sprawa o zapłatę prowadzona jest przed sądem okręgowym jako sądem II instancji 50 % stawki minimalnej wyżej oznaczonej, a jeśli w pierwszej instancji nasza Kancelaria nie prowadziła sprawy to 75 % stawki minimalnej.

Jeśli sprawa prowadzona jest przed sądem apelacyjnym jako sądem II instancji 75 % stawki minimalnej wyżej oznaczonej, a jeśli w pierwszej instancji nasza Kancelaria nie prowadziła sprawy to 100 % stawki minimalnej.

 1. Wynagrodzenie według stawek godzinowych z uwzględnieniem rzeczywistego nakładu czasu pracy Kancelarii.
 2. Wynagrodzenie ryczałtowe, obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy (w danej instancji, za sporządzenie opinii prawnej czy umowy), z uwzględnieniem przewidywanego nakładu pracy oraz stopnia złożoności sprawy. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia.
 3. Abonament

Ten system rozliczeń dedykowany jest w szczególności do podmiotów gospodarczych oraz przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu.

 1. Wynagrodzenie za sukces (succes fee)

Proponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem obniżoną kwotę wynagrodzenia bazowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy. Tzw. premia za sukces (success fee) jest płatna jedynie w wypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Płatna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym, to jest:

 1. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.
 2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Przykładowe ceny w zależności od rodzaju prowadzonej mediacji:

– mediacja alimentacyjna – zgodnie z rozporządzeniem – 250 zł za pierwsze spotkanie, następne 150 zł,

– kontakty z dzieckiem – zgodnie z rozporządzeniem – 250 zł za pierwsze spotkanie, następne 150 zł,

– podział majątku – w przypadku średniego skomplikowania sprawy 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej jak 300 zł.

Szczegółowe informację o stawce wynagrodzenia można uzyskać drogą telefoniczną lub po przesłaniu zapytania e-mailem.

Szczegółowe informację o stawce wynagrodzenia można uzyskać drogą telefoniczną pod nr tel. 530 008 019 lub po przesłaniu zapytania na adres: kancelaria@mmwlegal.pl

 

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury lub paragony za prowadzenie sprawy.