Usługi

Kancelaria oferuje pomoc prawną w obszarze prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, karnego i innych. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe, opinie prawne, umowy, reprezentujemy Klientów przed sądami i innymi instytucjami.

Świadczymy pomoc prawną dla przedsiębiorców, w tym:

 • zakładanie i rejestracja spółki w KRS,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • windykacja należności,
 • przygotowanie i opiniowanie umów,
 • udział w negocjacjach, mediacjach,
 • sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń i odwołań,
 • reprezentacja Klientów przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami.

Kompleksowa pomoc prawną w sprawach o:

 • odszkodowanie za udział w wypadku komunikacyjnym (OC, AC),
 • odszkodowanie za błąd medyczny,
 • odszkodowanie za wypadek przy pracy,
 • odszkodowanie w związku z wypadkiem w miejscu publicznym w wyniku np. nieodśnieżonych lub oblodzonych chodników, potknięcia na nierównym/dziurawym chodniku, mokrej lub śliskiej nawierzchni,
 • zadośćuczynienie za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia,
 • inne odszkodowania.

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego o:

 •  rozwód i separację,
 •  rozdzielność majątkowa między małżonkami,
 •  podział majątku wspólnego,
 •  alimenty (m.in. ustalenie, podwyższenie, obniżenie, uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły),
 •  ustalanie kontaktów z dziećmi, zmianę kontaktów,
 •  przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 •  ubezwłasnowolnienie.

Świadczymy pomoc prawną w sprawach spadkowych w zakresie m.in.:

 • stwierdzenia nabycia spadku na podstawie umowy,
 • stwierdzenia nabycia spadku na podstawie testamentu,
 • zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku,
 • działu spadku,
 • zachowku,
 • przyjęcia spadku wprost, przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie spadku,
 • uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • nieważności testamentu.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie m.in.:

 • nieruchomości – zniesienia współwłasności, wydania nieruchomości i eksmisji, zasiedzenia, ustanowienia drogi koniecznej,
 • sporządzania i opiniowania umów,
 • ochrony dóbr osobistych,
 • stwierdzenia nabycia i działu spadku,
 • podziału majątku,
 • windykacji należności,
 • dochodzenia należności,
 • roszczeń odszkodowawczych.

Zakres usług w sprawach karnych i wykończeniowych obejmuje m.in.:

 • zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa,
 • sporządzanie pism procesowych, w tym zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o uchylenie i zmianę środka zapobiegawczego np. tymczasowego aresztowania, dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju, poręczenia majątkowego,
 • zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania,
 • zażalenie na umorzenie postępowania,
 • obronę na etapie postępowania przygotowawczego oraz przed Sądem,
 • udział w czynnościach procesowych, w tym przesłuchanie z udziałem stron, przesłuchanie świadków, biegłych, oględziny, konfrontacja,
 • obrona obwinionego w sprawach z zakresu wykroczeń,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie m.in.:

 • reprezentowania pracowników i pracodawców w sporach sądowych,
 • prowadzenia spraw o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie i przywrócenie do pracy,
 • dochodzenia należności z tytułu wynagrodzenia za świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych,
 • zakazu konkurencji,
 • mobbingu, ochrony dóbr osobistych,
 • nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Świadczymy usługi prawne w zakresie m.in.:

 • reprezentowania Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • sporządzamy i składamy odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych,
 • sporządzamy i składamy skargi oraz skargi nadzwyczajne oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • doradzamy i sporządzamy porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego,
 • sporządzamy i składamy wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych,
 • dokonujemy w imieniu Klientów wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień;
 • pozyskujemy w imieniu Klientów niezbędne zaświadczenia z urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz urzędów skarbowych.

Kancelaria dochodzi roszczeń finansowych zarówno od osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. W tym zakresie:

 • przeprowadzamy negocjacje, mediacje,
 • przygotowujemy wezwania do zapłaty,
 • zawieramy ugody sądowe oraz pozasądowe,
 • sporządzamy pozwy w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym,
 • reprezentujemy przed sądami,
 • prowadzimy postępowanie klauzulowe,
 • zabezpieczamy wierzytelność,
 • reprezentujemy Klienta w postępowaniu egzekucyjnym: kierujemy do komornika wniosek egzekucyjny, nadzorujemy przebieg postępowania egzekucyjnego, wspieramy pracę komornika,
 • prowadzimy czynności mające na celu wyjawienie majątku dłużnika,
 • prowadzimy pełną obsługę prawną windykacji.  

PIECZĘĆ PREWENCYJNA (WINDYKACYJNA):

Klienci, którzy stale korzystają z usług Kancelarii w zakresie windykacji, mają prawo w relacjach z kontrahentami posługiwać się sformułowaniem, iż w przypadku zwłoki w płatności windykacja należności zostanie przekazana Kancelarii Adwokackiej Adwokat Małgorzaty Mażewskiej – Woźniak.

WINDYKACJA – JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE?

W dużej mierze zależy z jakiego tytułu jest niespłacona należność (np. umowa zlecenia, o dzieło, przewozu, najmu). Zazwyczaj są to dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności (umowy, faktury, ugody i inne dokumenty). Każdorazowo przed rozpoczęciem działań windykacyjnych, informujemy Klienta o dokumentach, które są niezbędne do prowadzenia sprawy.

Mediacja to tani i szybki sposób rozwiązania sporu, umożliwiający zawarcie porozumienia satysfakcjonującego obie strony. Odbywa się przy udziale osoby trzeciej, neutralnej wobec stron i ich sprawy, czyli mediatora. Ugoda zawarta przy udziale mediatora i przez niego podpisana, po zatwierdzeniu przez sąd jest równoważna wyrokowi sądowemu i może być podstawą wszczęcia egzekucji.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie mediacji m.in.:

 • rodzinnych – w szczególności sprawy o rozwód, separacje, alimenty, ustalenie kontaktów, w tym sporządzanie planów wychowawczych, kontakty rodzica z dzieckiem, kontakty rodzica z rodzicem,
 • gospodarczych – mediacja pomiędzy podmiotami gospodarczymi (m.in. spory o zapłatę, niewykonanie albo nienależyte wykonanie umowy, nieuczciwa konkurencja, problemy z interpretacją umowy i inne),
 • pracownicze – mediacje pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem (m.in. spory związane z rozwiązaniem umowy o pracę, wypowiedzeniem warunków pracy i płacy, tj. wynagrodzenia za pracę, godziny nadliczbowe, o urlop wypoczynkowy lub jego ekwiwalent, o odszkodowanie, mobbing, równe traktowanie w zatrudnieniu, przywrócenie do pracy),
 • cywilne – spory na tle umów cywilnoprawnych (m.in. powstałe w związku z wykonaniem albo nienależytym wykonaniem umowy o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy, deweloperskiej itp.) oraz spory o zapłatę, podział majątku, dział spadku, zniesienie współwłasności i inne.

Adwokat Małgorzata Mażewska – Woźniak ukończyła Studium Mediacji w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii (Studium zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Rade do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.). Wpisana jest na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Świadectwo Mediacji